اعضای تیم ما

امیرفرهاد گلمکانی

امیرفرهاد گلمکانی

مدیرعامل
علیرضا گلمکانی

علیرضا گلمکانی

نائب رئیس هیئت مدیره